ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

.
ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย