ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

.
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ